Zásady zpracování osobních údajů

1.             ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1         Jsme obchodní korporace Body Moody, s.r.o., IČO: 11847468, se sídlem Praha 9, Vysočany, Poděbradská 777/9e, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu soudu v Praze pod sp. zn. C 355305] („Prodávající“) a na internetovém obchodě umístěném na webových stránkách www.bodymoody.com nabízíme Body. Prodávajícího můžete kontaktovat na adrese sídla společnosti nebo prostřednictvím e-mailu na info@bodymoody.com, případně na telefonu č. +420 720761652.

1.2         Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o koupi zboží uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky prostřednictvím elektronických prostředků prodeje na dálku, zejména prostřednictvím e-shopu www.bodymoody.com („Podmínky“).

1.3         Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4         Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

1.5         Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


2.             NÁKUP NA ESHOPU

2.1         Užívání e-shopu umístěného na webovém rozhraní www.bodymoody.com je bezplatné. Náklady související s realizací přístupu a používáním e-shopu (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník sám.

2.2         Prodávající umožňuje zákazníkovi nákup zboží prezentovaného na e-shopu. V případě zájmu zákazníka o koupi prezentovaného zboží může zákazník provést objednávku zboží vložením zboží do košíku a dokončením objednávky. Zákazník je povinen v online objednávkovém formuláři uvádět úplné a pravdivé údaje o své osobě. Před dokončením objednávky je zákazník povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami a považuje je za závazné. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) se vylučuje.

2.3         Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků prodeje na dálku okamžikem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4         Prodávající neodpovídá za znemožnění či omezení přístupu na e-shop způsobeným poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Prodávající není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru). Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením a účelem.


3.             CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1         E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu.

3.2         E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platebních podmínkách za nákup zboží. Informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platebními podmínkami platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3         Není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak, zákazník si může zvolit dva způsoby úhrady kupní ceny:

a.     úhrada zálohy ve výši 50% z kupní ceny předem na základě vystavené zálohové faktury a následně úhrada zbývajících 50% kupní ceny po převzetí zboží na základě vystavené zúčtovací faktury.

b.     úhrada 100% koncové prodejní ceny zboží v hotovosti při objednání zboží.

3.4         Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


4.             DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1         Zboží bude předáno k přepravě zákazníkovi do 7 pracovních dnů, je-li zboží skladem. Prodávající vždy zákazníka informuje o aktuální dostupnosti zboží a možném dodání.

4.2         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3         V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4         Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.


5.             ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1         Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 24 hodin od dokončení objednávky (stornování objednávky).

5.2         Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží a  jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.3         Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 1 těchto Podmínek.

5.4         Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.5         Zákazník je povinen nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6         Prodávající vrátí do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu zákazníkovi všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně zákazník předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí, ledaže se strany dohodnou jinak.

5.7         Zákazník i Prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

5.8         Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží oproti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.9         Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.             PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1         Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

(a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(b)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2         Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je zákazník povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

6.3         Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho dodání. Projeví-li se vada u zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4         Zákazník je povinen vady zboží písemně oznámit Prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí a vada se projeví. Oznámení o vadách zboží musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (jeli k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady i s fotem, je-li to možné a popis toho, jak závada vznikla.

6.5         Obratem po obdržení oznámení o závadách Prodávající informuje zákazníka o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o  tom, kam má zákazník vadné zboží doručit (sídlo Prodávajícího, prodejna Prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.). Je bezpodmínečně nutné, aby zákazník byl schopen předložit daňový doklad (fakturu) o koupi vadného zboží. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v  úplném stavu. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zákazník bere na vědomí, že v případě nesplnění této povinnosti nemusí být reklamace uznána.

6.6         Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

6.7         Je-li reklamace důvodná, Prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve zákazníka, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle zákazníkovi na své náklady poštou na adresu určenou zákazníkem. Pokud Prodávající reklamaci neuzná, oznámí to zákazníkovi ve lhůtě dle předchozího odstavce. Spolu s oznámením o neuznání reklamace Prodávající zákazníkovi sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží. 

6.8         Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit Prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit Prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží zákazníkovi nese v tomto případě zákazník.

6.9         Prodávající neodpovídá za vady vyplývající z obvyklého používání a opotřebení zboží, jeho funkčních vlastností ani za vady způsobené neodbornou manipulací nebo údržbou, stejně jako za vady způsobené výlučně zákazníkem či vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 


7.             OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1         Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

7.2         Cookies. E-shop, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“. Cookie je soubor, který prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do vašeho prohlížeče. Účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky tak, aby jejich používání bylo přizpůsobeno zvyklostem uživatele. Na e-shopu používáme tyto cookies:

(a)      funkční (nezbytné cookies), které jsou nezbytné k tomu, aby se webové stránky bezpečně a správně zobrazovaly a aby plnily své základní funkce; a

(b)     analytické cookies, které nám pomáhají analyzovat, jak webové stránky fungují z uživatelského hlediska a na základě toho je můžeme vylepšovat.

Zpracování nezbytných (funkčních) cookies provádíme na základě právních předpisů, v případě analytických cookies však potřebujeme váš souhlas. Své preference můžete zvolit v tzv. cookie liště, která se zobrazí uživateli při návštěvě našeho webu.

Analytické cookies poskytuje Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami, které naleznete zde. Funkční cookies poskytují nástroje Facebook: nástroj Customer Audience na našich webových stránkách používáme pro účely remarketingových kampaní Body Moody na Facebooku, a to výhradně na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely,Informace ke zpracování osobních údajů a zabezpečení údajů zde: www.facebook.com.


8.             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1         Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavíráním kupních smluv prostřednictvím e-shopu www.bodymoody.com  se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití e-shopu www.bodymoody.com  realizován. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou s zákazníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2         Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3         Prodávající tímto zákazníka informuje, že spory mezi Prodávajícím a zákazníkem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).

8.4         Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.

8.5         Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.6         Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 01.04.2022.

Objednávka

  Velikost:

  Tabulka velikostí

  Cena: 9 950 Kč


  Jakmile k nám dorazí vaše nezávazná objednávka, budeme vás kontaktovat, abychom se ujistily, že jste zvolila správnou velikost.

  Zároveň vám pošleme instrukce k platbě.

  Poštovné jde za námi.